พระมหากรุณาธิคุณอันเป็นที่มาของพระราชกรณียกิจ

ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศ “พระราชินี” จนถึง “สมเด็จพระบรมราชินีนาถ”
ได้ทรงปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทั้งในฐานะ “พระผู้เป็นที่พึ่งของ ปวงชนชาวไทย” และ
ในฐานะ “คู่บุญคู่พระราชหฤทัย” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อานาประชาราษฏร์
ทั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เองไปทรงเยี่ยมราษฎร
ในชนบททั่วทุกภูมิภาคแม้ตรากตรำพระวรกาย
เนื่องมาจากการคมนาคมในสมัยนั้นยังไม่สะดวกสบายในปัจจุบัน ก็มิได้ย่อท้อ