พระมหากรุณาธิคุณอันเป็นที่มาของพระราชกรณียกิจ

การดูแลคนเจ็บคนไข้

คนไข้หรือผู้ป่วย
ในพระบรมราชานุเคราะห์
คำว่า “ พระบรมราชานุเคราะห์ ” แปลว่า
อยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์
ดูแลด้านความเจ็บป่วยของคนๆนั้น
และครอบครัวของเขา
ตลอดจนความเป็นอยู่ของเขาเหล่านั้นด้วย

ดูแลคนเจ็บไข้3
ดูแลคนเจ็บไข้2

การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรเจ็บป่วย
ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารแทบไม่เว้นแต่ละวันทรงอุทิศเวลา และทรงตรากตรำพระวรกายทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ทาให้ทั้งสองพระองค์ต้องเสด็จพระราชดาเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตาหนักในพระราชนิเวศน์ของทุก ๆ ภาค นับแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า ๕๐ ปีแล้ว ในระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยขาดการดูแลรักษา ขาดแคลนหมอและสถานพยาบาล นับเป็นเรื่องสาคัญมากในการพัฒนาประชากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญของชาติถ้าคนในชาติมีแต่โรคภัยไข้เจ็บ การพัฒนาชาติย่อมเป็นไปได้ยาก จึงพระราชทานพระมหากรุณาให้แพทย์ประจาพระองค์ และแพทย์ที่ตามเสด็จฯ ตรวจ รักษาคนเจ็บป่วยที่ทรงพบ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยพอจะรักษาเยียวยาได้ก็จะรักษาด้วยการให้ยาพระราชทาน ณ ที่นั้น แต่ผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือมีโรคซับ ซ้อนมากๆ ก็ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลจังหวัดหรือในกรุงเทพฯ ตามความรุนแรงของโรค และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับมาดาเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเรียกคนไข้เหล่านี้ว่า คนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ คำว่า “ พระบรมราชานุเคราะห์ ” แปลว่า อยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์ ดูแลด้านความเจ็บป่วยของ คนๆนั้นและครอบครัวของเขา ตลอดจนความเป็นอยู่ของเขาเหล่านั้นด้วย ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึง ความเป็นอยู่ของครอบครัว ด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เอง โปรดเกล้าฯ ให้แพทย์ที่ตามเสด็จตรวจรักษาในเบื้องต้น

read