พระมหากรุณาธิคุณ

การศาสนา

ทรงมั่นในพระศาสนา

     พระนาถพระแน่วน้อม
 
ศาสนา
ปฏิบัติและบูชา
เปี่ยมล้ม
ทำนุพระเถรา พุทธศาสน์
 
เสมอเฮย
ผุดผ่องดุจบัวพ้น
 
แผ่นน้ำนิรันดร
soundsound-stop read
ชื่อเพลง
พระสุรเสียง Hachi
พระสุรเสียง