พระมหากรุณาธิคุณ

การศิลปวัฒนธรรม

“แต่หากย้อนนึกไปถึงอายุของชาติไทย ซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบเผ่าพันธุ์ มาช้านานนับพันปีด้วยแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงาม ที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราที่เป็นลูกหลาน และแม้แก่โลก สิ่งนี้ก็คือ วัฒนธรรมของเรานั่นเอง ทุกคนควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทย
และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเรา และสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรง
ที่จะรักษาให้ดำรงอยู่ได้ตลอดไป”

พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ดำเนินงานฉลองอายุครบ ๕๐ ปี ของโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑

read