พระมหากรุณาธิคุณ

การศึกษา

นักเรียนพระบรมราชานุเคราะห์

“การพัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญเท่ากับชาติ ถ้าไม่พยายาม พัฒนาคนให้อยู่ในสภาพที่อยู่ดีกินดี มีการศึกษา และอาชีพ คนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้ การพัฒนาคนจึงเท่ากับ การพัฒนาประเทศ
ถ้าใครมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้สูงสุดแค่ไหน ก็ให้เขาเรียน ไปจนถึงที่สุด แต่คำว่าการศึกษานั้น ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไป ยังมีทางเลือกอีกหลายทาง ทั้งสายอาชีพ ทั้งการอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆ รวมทั้งการฝึกงานโครงการศิลปาชีพ”

แนวพระราชดำริพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ
ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

w1
T0022_0006_01
w4
w3

การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านทุนการศึกษา
ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเชื่อว่าการศึกษาเป็นอนาคตของชาติเป็นแสงสว่างของชีวิต และจากการที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรตามภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทรงพบว่ายังมีผู้ที่เดือดร้อนลาบากยากจนอีกเป็นจานวนมากในท้องถิ่นที่ห่างไกล ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะส่งเสียบุตรให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน เด็กบางคนแม้มีสติปัญญาดีพอที่จะเรียนในระดับสูงต่อไปได้แต่ก็ไม่มีโอกาส

การพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาแก่บุตรราษฎรผู้เดือดร้อนเริ่มขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศ ราษฎรท้องถิ่นนั้น ๆ พากันไปคอยเฝ้า ฯ รับเสด็จและราษฎรรายที่เดือดร้อนก็ได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงปัญหาต่าง ๆของตน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ด้านที่ดินทำกิน ปัญหาเรื่องแหล่งน้าเพื่อการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงแบ่งเบาพระราชภาระด้านความเป็นอยู่ของครอบครัว ด้านการสาธารณสุขและการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลานราษฎรด้วยมิได้ทรงช่วยแก้ปัญหาเพียงด้านใดด้านเดียวแต่จะทรงห่วงใยและพระราชทานความ ช่วยเหลือในทุกๆด้านไปพร้อมกันด้วยพระองค์ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหาหนทางช่วยบรรเทาความยากจนให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยให้ได้รับการศึกษามากขึ้น

read