พระมหากรุณาธิคุณ

การอาชีพ

ศิลปาชีพ

“ข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำของพระราชทาน ไปช่วยเหลือราษฎร์ มักเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งกับข้าพเจ้าว่า การช่วยเหลือแบบนี้เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ซึ่งช่วยเขาไม่ได้จริงๆ ไม่เพียงพอ ทรงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยเหลือชาวบ้านเป็นระยะยาว คือทำให้เขามีหวังที่จะอยู่ดีกินดีขึ้น ข้าพเจ้าจึงเริ่มคิดหาอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวชาวนาชาวไร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาแหล่งน้ำ ให้การทำไร่ทำนาของเขาเป็นผลต่อประเทศชาติ ต่อบ้านเมืองทรงพระดำเนินไปดู ตามไร่ของเขา ทรงคิดว่านี่เป็นการให้กำลังใจ และที่ทรงให้ข้าพเจ้าดูแลครอบครัว เลยเป็นที่เกิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ”

พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้า ถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

read