พระมหากรุณาธิคุณ

มูลนิธิสายใจไทย

 ในช่วงเวลาที่โลกมีความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมืองระหว่างเสรีประชาธิปไตย
และสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เป็นผลกระทบให้ประเทศไทยมีปัญหาความไม่สงบอันเนื่องมาจาก
ความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นและมีกลุ่มบุคคลที่มีความคิดทางการเมืองในระบบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกประเทศเข้ามาทำสงครามแย่งชิง
ประชาชนในจุดต่างๆของประเทศซึ่งเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ รัฐบาล
ในสมัยนั้นจัดให้มีการปราบปรามจึงมีการสู้รบกันขึ้นในหลายแห่ง
ตามชายแดนของประเทศทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ พิการ และความเดือดร้อน
กระทบถึงราษฎร โดยทั่ว ๆ ไป อีกเป็นจำนวนมาก

read